"sázím hvězdy na oblohu"

FIREWORKS & PHOTO

návrhy a realizace ohňostrojů - pyrotechnické efekty - fotografické služby

 

Úvodní stránka

Ohňostroje

Kulové a válcové pumy

Efekty pum

Přízemní efekty

Iniciace

Různé

KONTAKT

REKLAMNÍ ODKAZY:

 

 

 

 

 PROVÁDĚNÍ TRHACÍCH A OHŇOSTROJNÝCH PRACÍ

Václav Bednařík - FIREWORKS & PHOTO

PROFESIONÁLNÍ OHŇOSTROJE NA MÍRU - FOTOREPORTÁŽE.

Návrhy a realizace ohňostrojů, pyrotechnických efektů provádím na základě oprávnění vydaného báňským úřadem pod čj. 2307/08, pro Slovenskou republiku č. 987-1649/2016. Toto oprávnění umožňuje nakupovat, připravovat, odpalovat, zneškodňovat a ničit výbušniny určené pro ohňostrojné práce v kategoriích F4, T2 a P2.

Oblast působení je převážně Zlín a jeho okolí, dále pak Zlínský a Jihomoravský kraj.

Popis činnosti:

Návrhy a realizace a ohňostrojů, ohňostrojných prací.

Provádíme ohňostroje např. na rodinných oslavách, svatbách, kulturních akcích, a nebo velkolepé ohňostroje stylu "Novoročních ohňostrojů" synchronizovaných na hudbu. Odpal ohňostroje se provádí elektricky a podle rozsahu prací zajišťuje přípravy a bezpečný průběh tým profesionálních odpalovačů. Na přání zákazníka je možnost realizace nejrůznějších pyrotechnických efektů jako jsou např.: jevištní fontány, gejzíry, kouřové efekty, vysokoletné efekty, imitace výbuchů, barvení plamene, použití osvětlovacích složí apod. Vše je ideální konzultovat osobně s velkým důrazem na dodržení bezpečnostních opatření spojených s touto činností.

* Na přání Vám zhotovíme ohňostroje pro vlastní odpálení. Jedná se o sestavu vzájemně propojených kompaktních baterií, které po odpálení plynule navazují na sebe. Vhodný doplněk narozeninové párty, rodinné oslavy ...... Délka a bohatost ohňostroje je ovlivněna cenou - vše formou domluvy. Zaškolení obsluhy je součástí nabídky.

* Narozeninové ohňostroje nabízím s použitím hořících nápisů číslic (výška číslovky 180cm) za doprovodu fontán, gejzírů, vulkánů, komet, světlic a výškových rozprsků. Vše je pak možné podkreslit krásnou hudbou s možností vlastního výběru.

* Překrásnou záležitostí je výškové finále kulových pum různých ráží, které rozzáří oblohu pestrou paletou různobarevných kytic, rozprsků a ohněpádů.

Ozvučení ohňostroje:

V případě zájmu o ozvučení ohňostroje hudbou je třeba počítat s navýšením ceny o autorskou odměnu pro OSA - Ochranný svaz autorský a Intergram. Tato cena je kalkulována dle sazebníku vydaného OSA a Intergram. Ozvučení je prováděno přenosným systémem DAS-100 s dosahem a pokrytím cca 50 až 100m.

Co předchází úspěšné realizaci ohňostroje - co je třeba zajistit:

* Bezpečné místo pro odpal ohňostroje (odpaliště).

* Bezpečnostní okruh - bezpečná vzdálenost diváků, budov, lesních porostů, snadno zapalitelných předmětů od odpaliště ohňostroje - min. 30 m. a více dle použitých pyrotechnických výrobků. Rozdělení do kategorií stanoví i bezpečnostní okruh.

* Souhlas majitele pozemku s odpalem ohňostroje (prostor, ze kterého se ohňostroj odpaluje).

* Ohlášení ohňostroje na obecní či městský úřad a hasičský záchranný sbor kraje - povinnost ze zákona.

* Cenová představa - ovlivňuje délku a bohatost ohňostroje.

* Hudební doprovod, synchronizace na hudbu, ozvučení - autorské poplatky pro OSA a Intergram.

* Zajištění bezpečnostního okruhu proti vstupu nepovolaných osob, diváků, zvířat - uzavřený hlídaný prostor při přípravě ohňostroje, odpalu a po ukončení ohňostroje (čekací doba min. 30 minut).

* Úklid prostoru odpaliště a okolí od zbytků po ohňostroji - předání prostoru odpaliště majiteli pozemku.

Vztahuje se pro profesionální ohňostroje i pro sestavy k vlastnímu odpálení!

 

Výpis - Sbírka zákonů č. 206 / 2015 - platnost od září 2015 !!!!!!!

§ 4
Kategorie pyrotechnických výrobků

(1) Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to podle způsobu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámený subjekt v rámci posuzování shody potvrdí, zda byl pyrotechnický výrobek správně zařazen do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:
a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,
b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

§ 5
Věkové hranice a další omezení

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla věku
a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,
b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,
c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti dle § 37.
(2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, T1, P1 nebo F3 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pouze prostřednictvím osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 1.
(3) Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí.
(4) Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech včetně airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů nesmí být dostupné široké veřejnosti, pokud tyto pyrotechnické výrobky nejsou zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla.

§ 32
Ohňostroje

(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.
(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.
(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.
(4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).

 

 

 

!!! Pro SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ stránek používejte Internet Explorer. !!!  (Při použití jiného prohlížeče se galerie fotografií nezobrazuje správně)

 

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY:

Nabídka kompletních služeb v oblasti fotografie. Fotografování reportáží, portrétní fotografie, akt, technická a reklamní fotografie, makro snímky, krajina, zvířata, letecká fotografie, ateliérová fotografie a další. Aktivně se fotografii věnuji od roku 1998.

Dále nabízím provádění grafických úprav, příprava dat pro tisk a další zpracování. Zajištění velkoformátového tisku a reklamních polepů.

 

V případě dotazů a zájmu o fotografování nebo realizaci ohňostroje (ohňostrojných prací) mně neváhejte kontaktovat.

  Poslední aktualizace: 27.01.2019  
 

Aktuality

Navštivte nás i na FB

novinky, aktuality, ukázky....

Vše ostatní na YouTube

 
 

 

 
 

Při realizaci ohňostrojů spolupracuji s firmou PYRODESIGN Olomouc.

 
     
 

 

 

 
     

© Václav Bednařík,  Tel.: 603 931 905, E-mail: vaclav.bednarik@gmail.com